„МЕРИАМ – 95 ООД“ реализира проект за „Инвестиции в предприятие за преработка на месо и зеленчуци“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-4.015-0379/ 09.08.2023 г. по подмярка: 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Предмет на проекта е изграждане на нови производствени мощности, изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди, закупуване на технологично оборудване, софтуер и специализирани превозни средства.

Проектът е част от дългосрочната политика на „Мериам – 95“ ООД за постоянен растеж чрез регулярно внедряване на високотехнологични производствени решения. При изпълнение на оперативните си дейности, както и при подготовката и изпълнението на проектите си, дружеството винаги се стреми да интегрира изискванията за опазване на околната среда, ресурсна ефективност, смекчаване на изменението на климата и адаптация към него, устойчивост и превенция, и управление на риска.

Предвиденото по проекта иновативно оборудване ще осигури цялостна оптимизация на производствените процеси при оптимални производствени разходи, включително разходите за суровини и материали, разходите за консумативи, разходите за труд и разходите за енергия за производство на продукцията, като по този начин ще създаде условия за икономическото възстановяване на предприятието от създалата се икономическа криза и ще гарантира неговото устойчиво развитие в средносрочен и дългосрочен план.

В резултат от проекта се постигна и основната му цел – увеличаване на капацитета на предприятието, производство на нови продукти, оптимизация на разходите, подобряване икономическата ефективност и конкурентоспособността на „МЕРИАМ – 95 ООД“.

КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

От създаването до момента работеща в сектора си Мериам95, предлага на своите клиенти пилешки продукти – пресни, замразени, овкусени. без да прави компромис с качеството си.

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ

Като Мериам95 ние вярваме, че успехът ни се дължи на лоялността към нашите клиенти и удовлетвореност им. Поради тази причина, непрекъснато се усъвършенстване, за да сме сигурни, че ще се превърнем в първи избор на нашите клиенти.

ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ЕКИП

Мериам95 винаги работи с добре обучен и опитен екип от хора, запознати със сериозността и отговорността на извършваната работа.

ЗА НАС Е УДОВОЛСТВИЕ ДА РАБОТИМ С ВАС И ЗА ВАС . . .

НАТУРАЛНИ ПИЛЕШКИ РАЗФАСОВКИ, ВИНАГИ ПРЯСНО И ВКУСНО

Ето, вече повече от петнадесет години полагаме усилия и сме оценени като стабилен и коректен партньор на множество клиенти от цялата страна . Успяхме да изградим успешно сътрудничество с голяма част от търговците на едро в България. Те от своя страна умело и находчиво ни представляват пред своите партньори – магазините за хранителни стоки, ресторанти и заведения за бързо хранене и борси в чужбина. Създадохме приятелства и зад граница, което от своя страна ще доведе до следващата ни крачка в нашето развите- предлагане на нашата марка на Европейския пазар.

Да бъдем професионален, конкурентен и иновативен производител на качествени и безопасни месни продукти, като гарантираме компетентно и усъвършенстващо се обслужване на нашите клиенти.